Řízení změn alias Change Management

Konkurence se zvyšuje ve všech oblastech podnikání. Vše kolem nás se mění přímo před očima. Podnikání není už každý den stejné, neustále se mění a tím se na firmy vyvíjí neustálý tlak, aby se samy měnily, přizpůsobovaly se a případně i převzaly vedení. Lidské zdroje naštěstí představují sílu podporující konkurenční výhodu a razantní změny. Právě lidé v organizaci přinášejí zásadní posuny a transformace. Žádný počítač nedokáže zavést řešení, to dokáže jen člověk. Počítač umí přesně vykonat, na co je naprogramovaný, ale kreativní nadstavbu musí stále dodat člověk. Jenže, my lidé nenávidíme změny, máme rádi svou jistotu a nechceme žít v neustálém pocitu nebezpečí. To je ohromná výzva pro zaměstnance z Human Resources.

Zjednodušeně řečeno, oddělení Human Resources a programoví manažeři jsou “odsouzeni” k tomu, aby spolu úzce spolupracovali. Mají totiž stejný zájem, aby změna dobře dopadla, úspěšně se implementovala a zaměstnanci si na změnu v jejich práci zvykli a začali ji používat každý den.

To buduje úzký a vzájemný vztah mezi personálním oddělením a řízením změn. Každý programový manažer by měl být blízkým přítelem HR Business Partnera ve firmě. Měli by mít důvěrný vztah a koordinovat své kroky tak, aby nedošlo k narušení důvěry. Ve finále, je to výhodné pro obě strany a i pro leadership team je velmi přínosný. Umožňuje jim nestarat se o všechny drobné položky strategické agendy. Na druhou stranu řízení změn představuje pro oddělení lidských zdrojů také významnou výzvu.

Většina vedoucích pracovníků přichází se změnou jako řešením. Očekávají, že personální oddělení podpoří snahu o to, aby se nová vize stala živou součástí firemního života. Všichni manažeři lidských zdrojů si musí osvojit pokročilé dovednosti a kompetence v oblasti prosazování a řízení změn. Často vystupují v roli agentů změny v odděleních; propagují přínosy nové vize. Informují o pokroku a získávají souhlas manažerů a zaměstnanců. Rovněž řídí očekávání a měří klima v korporaci.

Musíme se smířit s rostoucí rychlostí změn v moderním konkurenčním podnikání. Inovace a vývoj nových produktů jsou nejlepšími nástroji, jak udržet společnost zdravou. Vysoce výkonné organizace si vždy cení zaměstnanců a jejich inovativních nápadů. Podporují strategické a kritické myšlení na všech úrovních řízení. Oceňují otevřenou a upřímnou komunikaci, protože ta pomáhá dosahovat cílů. Přispívá také k tomu, aby se předešlo závažným chybám. Problémy nezakrývají, mají odvahu je řešit.

Manažer lidských zdrojů nemůže pouze prosazovat změny. Manažer musí také naslouchat zaměstnancům a musí mít pochopení pro jejich starosti. Musí spolupracovat s projektovým týmem, aby zmírnil obavy a strachy. Zaměstnanci musí cítit důvěrnost informací a mít zároveň silný pocit, že se s nimi stále počítá. Ve firmě nikdo nechce mluvit o pochybnostech a nejistotách. Získání důvěry bude pro oddělení lidských zdrojů další výzvou.

Zaměstnanci a manažeři nemají rádi dramatické posuny a změny. Naprostá většina lidí dává přednost stabilitě před chaosem. Každá transformace přináší problémy, pokles výkonnosti a náročné konflikty. Ty mohou transformaci blokovat a zpomalovat. Všichni obvykle chápou, že změna a transformace je nutná, ale potřebují, aby jim někdo dal jistotu. Chápou potřeby a požadavky, chtějí jen prodloužit status quo. Je to prostředí, které znají. Klíčovou rolí lidských zdrojů je bojovat proti odporu ke změnám. Jde o to zapojit zaměstnance, komunikovat, být vzorem a ukazovat skvělé příklady.

Nejkritičtějšími složkami úspěšného podniku jsou organizační efektivita a ochota ke změnám. Schopnost měnit se je klíčovým faktorem umožňujícím změnu. Moderní podnikání nemůže existovat beze změn. Je to výzva pro lidské zdroje, protože zaměstnanci mohou věci uskutečnit. Na druhou stranu mohou blokovat jakékoli změny, které se jim nelíbí. Je skutečnou úlohou vedoucího pracovníka přimět lidi, aby uvěřili nové vizi. Jde o ovlivňování a sdílení společných hodnot. Role personálního oddělení je při řízení změn klíčová, protože musí zastupovat zaměstnance v organizaci.

Konkurenceschopné řízení lidských zdrojů představuje zavedení transformace. Řízení změn a lidské zdroje jsou vzájemně propojené oblasti podnikání. Mají stejný cíl - zajistit udržitelnou konkurenční výhodu. Řízení lidských zdrojů se však týká také řízení a zmírňování rizik. Vedoucí pracovník v oblasti lidských zdrojů musí měřit klima ve firmě. Musí jednat, když se zaměstnanci a manažeři staví negativně. Musí podporovat aktivní a otevřenou komunikaci a velké úspěchy. Většina společností selhává, protože zaměstnanci nedůvěřují nové vizi. Nikdo jim nevysvětluje detaily. Nikdo nekomunikuje skvělé příklady.

Největší výzvou v oblasti lidských zdrojů je rostoucí rychlost změn. Nemáme v běhu jeden velký projekt najednou. Máme jich několik a všechny soupeří o stejné zdroje. Lidské zdroje musí rozvíjet talenty. Budou řídit náročné a složité programy s dopadem na celou korporaci. Personální oddělení musí vystupovat a křičet o potenciálních problémech. Musí spolupracovat s týmem vedoucích pracovníků, aby našli co nejhladší cestu. Nemůže blokovat změny, musí chránit zájmy zaměstnanců.

Vedoucí HR musí zavést silnou strategii vzdělávání. Kvalifikovaní zaměstnanci a manažeři jsou nejlepším nástrojem ke změnám v podniku.

Další výzvy pro Human Resources

  1. Dlouhodobá udržitelnost podnikání
  2. Globalizace trhu práce
  3. Technologie
  4. Stárnoucí pracovní síla
  5. Řízení změn alias Change Management
  6. Konzistentní zvyšování produktivity práce
  7. Angažovanost zaměstnanců alias Employee Engagement
  8. Kreativita, tvořivost a přirozená soutěživost
  9. Nové formy práce