Dlouhodobě udržitelná vysoká produktivita práce

Neustálý tlak na zvyšování produktivity zaměstnanců se stává normou moderního podnikání. Také v mnoha firmách přináší hodně bolesti, protože obě strany, jak zaměstnanci tak manažeři, dobře rozumí pravidlům hry. Vědí, že se často jedná o hru ve stylu - chyť a uteč. Leadership team zavede nová pravidla hry, která musí jednotliví manažeři implementovat s cílem zvýšení produktivity práce. Zaměstnanci si najdou způsob, jak je obelstít.

Žádné zvýšení výkonnosti nikdo nezaznamená, jen jsou zavedena nová pravidla chování ve hře. Řízení a udržení vysoké produktivity zaměstnanců je výzvou pro personalisty. Představuje jediný dlouhodobě udržitelný způsob, jak udržet konkurenceschopnost organizace. Jde o to, abyste byli napřed.

Řízení a zvyšování produktivity zaměstnanců není o izolovaných akcích ze strany oddělení lidských zdrojů. Vysoká produktivita zaměstnanců je komplexní systém rychlých, chytrých a důsledných postupů. A dosažení cíle nepřijde za jeden den. Také vedení musí produktivitu zařadit mezi klíčové cíle podniku. Musí sledovat pokrok a jednat v případě problémů a nedostatků. Odhodlání vedoucího pracovníka je vždy dobrým začátkem cesty. Úloha personálního oddělení spočívá v usnadnění a převzetí odpovědnosti. Musí vlastnit systém produktivity zaměstnanců a to je velmi náročná práce personálního oddělení.

Konkurenceschopná vysoce výkonná organizace vždy měří produktivitu zaměstnanců. Měří klima v organizaci a realizuje související akční plány. Rovněž také stanovuje náročné cíle a tlačí manažery k jejich plnění. Celé liniové řízení umožňuje kreativitu a inovace, které odhalují nové způsoby práce.

Proč je to výzva pro oddělení řízení lidských zdrojů?

S měřením produktivity zaměstnanců je spojena výzva pro lidské zdroje. Personální oddělení a vedoucí pracovníci musí vytvořit systém několika rozumných KPI (klíčových ukazatelů výkonnosti). Systém musí odrážet zlepšení a zaměstnanci musí mít možnost ovlivňovat svou produktivitu. Nikdo nemá rád, když je obviňován z věcí, které nemůže přímo ovlivnit. Nastavení správných měřítek je pro tým vedoucích pracovníků náročný úkol, ale vyplatí se. Přináší úžasné výsledky, když zaměstnanci dokáží vyhrát krátkodobý závod.

Také vedoucí pracovníci podniku musí být vzorem produktivity. Nemohou prohlašovat její důležitost a pak neprovádět žádná opatření. Musí se každý den ptát, jak mohou přispět ke zlepšení výkonnosti organizace. Musí vést rozhovory s pracovníky a musí projevovat odpovědnost. Musí sdělovat všechny úspěchy a oblasti, na které se zaměří v příštím období.

Personální oddělení musí propagovat všechny úspěchy. Musí šířit velké inovační příběhy. Začnou malými zlepšeními v odděleních Back Office. Mohou končit příběhy o zavádění nových produktů a služeb. Personální oddělení musí propagovat přístup “testuj a uč se”. Nikdo nesmí být obviňován z neúspěchu testu. Je to skvělá zkušenost pro učení. Na druhou stranu je to výzva, protože vyžaduje změnu myšlení manažerů. Jde o zavedení správných manažerských postupů.

Jedním z nejnáročnějších úkolů pro personalisty je umožnit každému, aby se stal špičkovým pracovníkem. Není to jednoduchá práce a její neúspěch má katastrofální dopad na angažovanost zaměstnanců. HR musí zajistit, aby téměř každý den začínala nová soutěž. Každý zaměstnanec musí vidět šanci vyniknout a nemít žádné překážky. Žádný zaměstnanec nesmí mít nespravedlivé výhody. Spravedlivý přístup k zaměstnancům je rozhodujícím faktorem úspěchu každé vysoce výkonné organizace. Také oddělení lidských zdrojů musí jasně rozlišovat mezi angažovanými a spokojenými zaměstnanci. Ti spokojení nemusí být vůbec angažovaní a produktivní.

Úspěšné podnikání je také o smysluplné práci. Každý člověk chápe, proč jeho pozice ve firmě existuje. Navíc ví, jak daná pracovní pozice přispívá k výsledkům podnikání. Všichni zaměstnanci jsou si vědomi svých klíčových povinností a jsou zmocněni k jejich plnění. Liniové vedení odblokovává potenciální problémy a dbá na zefektivnění procesů. Manažer nevytváří a nerozvíjí procesy a postupy. Zaměstnanci je navrhují a aktualizují podle toho, jak organizace roste a vyvíjí se.

Vysoce výkonná organizace zná tajemství zapojení zaměstnanců. Neřídí zaměstnance přímo; tato firma stanovuje náročný cíl. Vedoucí pracovníci nabízejí zaměstnancům volnost při určování nejlepších způsobů, jak cílů dosáhnout. Tato společnost není rigidní a vždy inovuje systém řízení výkonnosti. Chce dosahovat výsledků; nepotřebuje dodržovat přísné procesy a postupy.

Na druhou stranu je takové interní prostředí velmi náročné pro lidské zdroje. Musí přizpůsobovat procesy a postupy tak, jak organizace roste a mění se její profesionálové. Musí nabízet zaměstnancům smysluplnou práci. V tu chvíli přicházejí ke slovu pragmatické metody Organization Design.

Vedoucí lidských zdrojů musí navrhnout pravidelný proces přezkoumání všech pracovních profilů. Specializovaný tým je musí přezkoumat a zefektivnit na absolutní minimum smysluplných pracovních míst. Systém popisů pracovních míst má vždy tendenci se rozfoukávat, protože manažeři rádi vymýšlejí nová pracovní místa. Jako první musí být položena otázka, jaký význam má pro firmu rozhodující význam.

Efektivita zaměstnanců je také o jistotě pracovního místa. Organizace nemůže zaručit, že konkrétní pracovní místo bude existovat i v budoucnu. Může však poskytnout jistotu angažovaným a motivovaným zaměstnancům. Personální oddělení musí propagovat a prosazovat strategii vzdělávání jako odpověď. Seberozvoj je vždy strategickou osobní výhodou. Zaměstnanci, kteří jsou připraveni změnit profesní dráhu, mají vždy novou pracovní příležitost.

Lidské zdroje nemohou dávat plané sliby, ale mohou zaměstnance navigovat k získání nových dovedností a kompetencí. Vysoce výkonná organizace vždy prověřuje firmu, aby zjistila chybějící dovednosti. Má plán na odstranění nedostatků a může vždy nabídnout pracovní příležitosti interním kandidátům dříve, než se vydá na externí trh.

Řízení produktivity a výkonnosti zaměstnanců je pro personální oddělení výzvou. Chytrá personální organizace však vždy dokáže najít cestu vpřed. Musí jen nastavit strategické partnerství s vedením. Musí udržet produktivitu pracovníků na denním pořádku v oblasti lidských zdrojů.

Další výzvy pro Human Resources

  1. Dlouhodobá udržitelnost podnikání
  2. Globalizace trhu práce
  3. Technologie
  4. Stárnoucí pracovní síla
  5. Řízení změn alias Change Management
  6. Konzistentní zvyšování produktivity práce
  7. Angažovanost zaměstnanců alias Employee Engagement
  8. Kreativita, tvořivost a přirozená soutěživost
  9. Nové formy práce